Povinné informace

 1. Oficiální název

Obec Jinošov

 1. Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní

subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

 1. Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce – 7 členů

 • Finanční výbor – 3 členové
 • Kontrolní výbor – 3 členové
 • Kulturní výbor – 3 členové
 • Výbor životního prostředí – 3 členové
 • Sportovní výbor – 3 členové
 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Jinošov 24, 675 71 Náměšť n. O.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Jinošov 24, 675 71 Náměšť n. O.

4.3 Úřední hodiny: pondělí a středa 17:30 – 19:30

4.4 Telefonní čísla: 568646626

4.5 Čísla faxu: obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky: www.jinosov.cz

4.7 Adresa e-podatelny: urad@jinosov.cz

4.8 ID datové schránky: jxeayau

4.9 Portál zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/Jinosov

 1. Případné platby lze poukázat

3548938399/0800

00289540

 1. DIČ

CZ00289540

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: jsou dostupné na internetových stránkách obce v sekci Úřední deska

8.2 Rozpočet: je dostupný na internetových stránkách obce v sekci Úřední deska

Dokumenty a rozpočty obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách (viz bod 4.3).

 1. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách (viz bod 4.3).

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, viz Odvolání § 16.

 1. Formuláře

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody pro řešení životních situací naleznete stránkách Portálu veřejné správy.

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

14.2 Vydané právní předpisy: Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových
stránkách obce v sekci Vyhlášky obce.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách (viz bod 4.3).

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: za poskytování informací nejsou účtované poplatky.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla dosud přijata.

 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Obec v tuto chvíli neposkytuje žádné výhradní licence.

16.2 Výhradní licence: Obec v tuto chvíli neposkytuje žádné výhradní licence.